Bật tắt các dịch vụ trên CyberPanel

v1.7.1 trở đi, bạn có thể bật / tắt một số dịch vụ. Bạn không thể vô hiệu hóa  OpenLiteSpeed  và  MySQL  vì chúng là các dịch vụ cốt lõi của CyberPanel.

Khi bạn vô hiệu hóa một dịch vụ nhất định, nó sẽ không được khởi động khi reboot lại hệ thống và bạn sẽ không thể quản lý chúng thông qua giao diện CyberPanel.

Vô hiệu hóa dịch vụ DNS

Để tắt   dịch vụ DNS, hãy truy cập:

https://<IP Address>:8090/manageservices/managePowerDNS

Xin lưu ý rằng một khi bạn tắt các dịch vụ DNS, menu DNS sẽ biến mất khỏi thanh menu .

 

Vô hiệu hóa dịch vụ email

Để tắt Dịch vụ Email, hãy truy cập:

https://<IP Address>:8090/manageservices/managePostfix

Xin lưu ý rằng một khi bạn tắt các dịch vụ Email, menu Email sẽ biến mất khỏi thanh menu. Bạn cũng sẽ không thể sử dụng Email Marketing và các dịch vụ liên quan đến thư khác.

 

Vô hiệu hóa dịch vụ FTP

Để tắt dịch vụ FTP, hãy truy cập:

https://<IP Address>:8090/manageservices/managePureFtpd

Khi menu FTP bị vô hiệu hóa sẽ bị xóa khỏi thanh menu, các mục FTP cũng sẽ bị xóa khỏi Trình khởi chạy trang web và tên miền.

Related Articles