Các lệnh commands và hướng dẫn cách sử dụng trên WordOps

Trên WordOps bạn sử dụng theo cú pháp.

wo (command) [tuỳ chọn]

Các command trên WordOps được liệt kê như sau :

commandTính năngVí Dụ
sitecreate, update, delete, list sites trên WordOpswo site create site.tld --wp
stackinstall/remove WordOps server stackswo stack install --nginx
debugcommands dùng để debug trên WordOpswo debug site.tld --php
cleanXoá cache  trên WordOps backendwo clean --fastcgi
infoHiển thị thông tin các stack trên VPSwo info --nginx
logLàm việc với log trên WordOpswo log show --nginx
secureQuản lý xác thực WordOps backendwo secure --auth
maintenanceThưserver package updateswo maintenance
updateupdate WordOpswo update

 

Sử dụng command site trên WordOps

wo site (command) [Tuỳ chọn]
subcommand
Giới thiệu
Ví dụ
Giải thích nghĩa ví dụ
Dùng WordOps tạo site mới
wo site create site.tld --wp
tạo 1 website với tên site.tld và cài đặt wordpress.
Nâng cấp site hoặc cấu hình site
wo site update site.tld --php73
Nâng cấp wordpress chạy từ 7.2 sang 7.3
Hiển thị cấu hình nginx của website
wo site show  site.tld
Hiển thị cấu hình nginx của website site.tld
Sửa cấu hình nginx của website
wo site edit  site.tld
Sửa cấu hình nginx của website site.tld
Xoá website
wo site delete  tên_website [tuỳ chọn]
 Các tuỳ chọn:
–no-prompt xoá site.
–files : Chỉ xoá mã nguồn site
–db : Chỉ xoá database site
Liệt kê toàn bộ các website
wo site list
Liệt kê tất cả các website quản lý bởi WordOps
Enable site in Nginx
wo site enable  Tên_website
Bật vhost nginx website
Disable site in Nginx
wo site disable Tên_website
Tắt vhost nginx website
Di chuyển tới thư mục chứa mã nguồn của website
wo site cd  Tên_website
Di chuyển tới thư mục website

Sử dụng command stack trên WordOps

Cách sử dụng :

wo stack (command) [Tuỳ_chọn]
subcommandNội dung
installCài đặt stack WordOps
upgradeNâng cấp stack WordOps
removeNâng cấp packages
purgeXoá  & purge packages
reloadReload WordOps stack
restartRestart WordOps stack
stopStop WordOps stack
startStart WordOps stack

Sử dụng command Debug trên WordOps

Sử dụng nhằm mục đích gỡ rối các dịch vụ trên máy chủ, cách  sử dụng

wo debug [Tuỳ_Chọn]

Sử dụng command Clean trên WordOps

Tác dụng Xoá  NGINX FastCGI cache, Opcache, Redis Cache

Cách sử dụng :

wo clean [Tuỳ_Chọn]

Nếu tuỳ chọn của bạn là trống, thì mặc định sẽ hiểu là sử dụng với :

--fastcgi

Tuỳ chọnTác dụng
--fastcgiclean Nginx fastcgi_cache
--redisclean Redis cache
--opcacheclean opcache
--allclean all cache

Sử dụng command Info trên WordOps

Hiển thị thông tin cấu hình nginx, php, mysql …

Cách sử dụng :

wo info [Tuỳ_Chọn]
Tuỳ chọnThông tin
--nginxLấy thông tin cấu hình nginx
--phpLấy thông tin cấu hình php 7.2
--php73Lấy thông tin cấu hình php 7.3
--php74Lấy thông tin cấu hình php 7.4
--mysqlLấy thông tin cấu hình mysql

Sử dụng command log trên WordOps

Quản lý log trên php, nginx và mysql

Cách sử dụng :

wo log Tên_Site [Tuỳ_Chọn]
subcommandThông tin
gzipNén log file Nginx, PHP, MySQL bằng Gzip
mailMail Nginx, PHP, MySQL log file
showHiển thị Nginx, PHP, MySQL log file
resetReset Nginx, PHP, MySQL log file

Để hiển thị nginx, php, mysql log file bạn có thể sử dụng thêm các tuỳ chọn như sau :

wo log show Tên_Site Tuỳ_Chọn Tên_Site
Tuỳ chọnMô tả
--nginxHiển thị lỗi trên nginx log file
--phpHiển thị lỗi trên PHP log file
--mysqlHiển thị mysql log file
--wpHiển thị log đối với website wordpress cụ thể.

Sử dụng command Secure trên WordOps

Lệnh Secure nhằm bảo mật xác thực cho backend , IP, port.

Sử dụng :

wo secure Tuỳ_Chọn
argumentdescription
--authThiết lập xác thực cho user backend.
--portThiết lập backend port (default: 22222)
--ipThiết lập list IP cho phép truy cập không cần xác thực
--sshThiết lập ssh
--sshportThiết lập tuỳ chỉnh  port ssh (Port ssh mặc định: 22)
--allowpasswordCho phép ssh bằng password nếu bạn tắt chức năng này.
--forceTắt chức năng ssh bằng mật khẩu.

Sử dụng command Maintenance trên WordOps

Nâng cấp apt-cache và nâng cấp packages.

Sử dụng:

wo maintenance

Lệnh trên tương đương với :

apt update
apt dist-upgrade
apt autoremove --purge
apt autoclean

 

Sử dụng command update trên WordOps

Cập nhật WordOps lên phiên bản mới nhất đang phát hành.

Cách sử dụng :

wo update Tuỳ_Chọn

Nếu không có tuỳ chọn gì, mặc định thì hệ thống sẽ update lên bản WordOps ổn định mới nhất.

Tuỳ chọnMô tả
--forceNâng cấp WordOps lên bản last release (Không phải bản ổn định stable)

 

Related Articles