Cách cài đặt Redis và Redis-PHP trong DirectAdmin CentOS

CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH

Cài đặt redis server bằng lệnh sau :

yum install redis

Sau khi cài đặt, khởi động lại daemon và thêm nó vào khởi động hệ thống của bạn bằng cách sử dụng:

systemctl start redis   # khởi động redis
systemctl enable redis   # Khởi động redis mỗi khi reboot
systemctl status redis # kiểm tra xem redis có đang hoạt động hay không

 

 CÀI ĐẶT PHPREDIS

Mặc định thì TinoHost sẽ khoá một số hàm không bảo mật trên php, nên đầu tiên bạn cần mở các hàm này bằng cách chỉnh sửa file sau :

nano /usr/local/lib/php.ini

Bạn thêm  dấu chấm phẩy trước dòng disable_functions giống như sau :

06.10.2020-11.01.40

Sau đó bạn restart lại dịch vụ httpd bằng lệnh :

service httpd restart

Bạn truy cập và cài đặt redis bằng thư viện pecl như sau :

cd /usr/local/bin  # truy cập tới folder thư viện

./pecl install redis # cài đặt redis từ thư viện pecl php

Khi chạy hệ thống sẽ hỏi bạn có muốn bật một số thư viện hay không bạn có thể bấm enter bỏ qua hoặc nhập vào yes để đồng ý bật.

06.10.2020-11.12.33

 

Bạn nhớ bật lại  disable_functions bằng cách bỏ dấu chấm phẩy tại file   /usr/local/lib/php.ini mà trước đó bạn đã cấu hình.

 

Khai báo PHPREDIS

Tiếp theo bạn  kiểm tra phiên bản php đang sử dụng bằng lệnh :

php -v

06.10.2020-11.20.16

Như vậy là tôi đang sử dụng phiên bản php 7.3, tôi sẽ thêm cấu hình redis cho phiên bản này bằng lệnh sau :

echo "extension=redis.so" >> /usr/local/php73/lib/php.ini

Tương tự nếu bạn sử dụng phiên bản php khác như 7.2, 7.1 hay 5.6 thì bạn cũng dùng lệnh tương tự, chẳng hạn nếu là php 7.2 bạn dùng lệnh :

echo "extension=redis.so" >> /usr/local/php72/lib/php.ini

bạn restart dịch vụ httpd bằng lệnh :

service httpd restart

Kiểm tra xem redis php đã được cài đặt hay chưa bằng lệnh :

 

06.10.2020-11.30.42

 

Như vậy là bạn đã cài đặt hoàn tất redis lên VPS sử dụng directadmin

 

Sử dụng Plugin Redis Object Cache

Nếu bạn không sử dụng plugin W3TC hoặc Object Cache trong W3TC, thì tôi khuyên bạn nên sử dụng plugin Redis Object Cache. Quá trình thiết lập plugin này phức tạp hơn một chút. Bạn cũng nên giữ  tùy chọn Cache Cache  trong  W3TC .

BƯỚC 1: TẮT OBJECT CACHE TRONG W3TC

Trong bước đầu tiên, hãy tắt quy tắc bộ đệm đối tượng trong W3TC. Đối với điều này, điều hướng đến Quản trị> Hiệu suất> Cài đặt chung . Sau đó, cuộn đến tùy chọn Object Cache, bỏ chọn nó và làm trống bộ đệm.

BƯỚC 2: CÀI ĐẶT PLUGIN REDIS OBJECT CACHE

Tiếp theo, chúng ta cần cài đặt plugin Redis Object Cache . Nó cài đặt một tập lệnh PHP giúp WordPress giao tiếp với Redis. Sau khi cài đặt plugin bạn cần kích hoạt nó. Điều hướng đến Cài đặt> Redis  và click vào  “Enable Object Cache”  và chắc chắn rằng tình trạng cho thấy  “Connected” . Nếu không, hãy đảm bảo bạn đã bật Redis trong nền tảng Cloudways như đã thảo luận ở trên.

BƯỚC 3: CHỈNH SỬA TỆP WP-CONFIG.PHP

Tại thời điểm này, bạn phải sao lưu wp-config.php trước khi tiếp tục.

Trong wp-config.php , tôi sẽ thêm một muối khóa bộ đệm bằng cách sử dụng định nghĩa (‘WP_CACHE_KEY_SALT’, ‘ yourURL.com ‘); trong * Xác thực Khóa và Muối duy nhất.

Bạn có thể sử dụng bất kỳ chuỗi duy nhất nào trong URL của mình, nhưng đối với Cloudways, tôi khuyên bạn nên sử dụng URL của trang web của mình. Điều này đặc biệt hữu ích nếu bạn đang lưu trữ nhiều trang web trên một máy chủ Cloudways. Bạn có thể đọc thêm về nó ở đây .

Để làm cho bộ đệm liên tục trong tất cả các lần tải trang, chúng tôi cần thêm định nghĩa (‘WP_CACHE’, true);

Tệp wp-config.php cuối cùng sẽ giống như thế này:

/**#@+
* Authentication Unique Keys and Salts.
* Change these to different unique phrases!
* You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key service}
*/
define(‘WP_CACHE_KEY_SALT’, ‘wordpress-2740-16429-51402.cloudwaysapps.com’);
define(‘WP_CACHE’, true);
require(‘wp-salt.php’);

BƯỚC 4: THEO DÕI VÀ XÁC MINH REDIS CACHE HOẠT ĐỘNG

Bạn có thể kiểm tra thông qua lệnh  màn hình redis-cli  trong thiết bị đầu cuối SSH hoặc bạn có thể kiểm tra thông qua cài đặt plugin Redis Object Cache. Để kiểm tra xem Redis có được kết nối hay không, bạn có thể điều hướng đến Quản trị viên> Cài đặt> Redis . Bạn sẽ thấy một cái gì đó như thế này:

Related Articles