Cách xuất trang web WordPress theo cách thủ công với phpMyAdmin + SFTP

https://www.youtube.com/watch?v=sVBGz-TQHaw
Nếu bạn là một người quản trị viên dữ liệu, nghĩa rằng bạn có thông tin truy cập và quản lý toàn bộ thông tin dữ liệu của bạn trên dịch vụ lưu trữ, bạn có thể tham khảo hướng dẫn này để lấy dữ liệu của website WordPress của bạn.

Tải xuống dữ liệu gốc

Truy cập vào trang quản trị của bạn, đầu tiên bạn cần lấy dữ liệu gốc của website bằng cách truy cập vào trình quản lý, và vào phần File Manager (cPanel và phần lớn các phần mềm quản ký khác đều có tên tương tự, tuy nhiên sẽ khác một chút về phần giao diện.). Tại phần File Manager, bạn tìm đến thư mục chứa dữ liệu website của mình, ở đây tại ví dụ mình có website feednews.lexuanhao.com thì mình sẽ vào thư mục có tên tương tự.
Nhấn Chọn tất cả “Select All” để chọn hết tất cả các tệp tin có trong thư mục.
Sau khi chọn hết tất cả bạn nhấn vào nút Compress như hình ảnh hướng dẫn để tiến hành nén dữ liệu, tại tên bạn chọn tệp tin .ZIP (khuyên dùng), và sau đó nhấn Compress files.
Sau khi hệ thống nén xong thì bạn có thể nhấn chuột phải tại File nén .ZIP và nhấn Dowload để tải về.

Tải xuống Database.

Trên trình điều khiển bạn truy cập và vào phần phpMyAdmin, chức năng này sẽ chứa trong đó các thông tin về Database mà bạn đang sử dụng.
Chọn Database mà bạn đang sử dụng cho website của mình tại thanh bên trái, và nhấn vào phần Export theo hình ảnh hướng dẫn trên thanh công cụ. Để xuất file ra bạn nhấn “GO” là có thể tải về tệp tin Database của mình, tệp tin này sẽ có định dạng là “.sql”
Mẹo : nếu bạn không biết website của mình có tên database là gì, thì bạn truy cập tệp tin wp-config.php trên dữ liệu gốc của website, mở tệp tin lên bạn sẽ thấy thông tin kết nối như sau :
// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define( 'DB_NAME', 'tinoho12_wp694' );
/** MySQL database username */
define( 'DB_USER', 'tinoho12_wp694' );
/** MySQL database password */
define( 'DB_PASSWORD', 'p8]39A' );
/** MySQL hostname */
define( 'DB_HOST', 'localhost' );
/** Database Charset to use in creating database tables. */
define( 'DB_CHARSET', 'utf8mb4' );
/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
define( 'DB_COLLATE', '' );
Thì với thông tin này có nghĩa là mình đang sử dụng Database có tên : “tinoho12_wp694” để hoạt động website của mình, mình sẽ chọn database này để xuất ra dữ liệu.
Lưu ý : Nếu bạn sử dụng các trình khác thì sẽ có giao diện khác so với hướng dẫn tuy nhiên phần lớn cách thức hoạt động sẽ giống nhau.
Ví dụ mình sử dụng File Zilla thì dữ liệu cũng sẽ hiển thị tương tự và bạn có thể sao chép và trích xuất dữ liệu này bình thường.

Related Articles