Cài đặt SSL cho Mailserver trên CyberPanel

Trên bản cài đặt mặc định của CyberPanel, Postfix và Dovecot sử dụng SSL tự ký. Bây giờ bạn có thể sử dụng Let Encrypt với máy chủ thư của mình. 

Truy cập CyberPanel >> MAIN >> SSL >> MailServer

Bạn sẽ thấy một danh sách các trang web/tên miền ở đây (mà bạn đã tạo thông qua CyberPanel rồi). Đảm bảo chọn tên miền có bản ghi RDNS dựa trên Địa chỉ IP của bạn. Khi SSL được cấp thành công, Postfix và Dovecot sẽ bắt đầu sử dụng Let Encrypt SSL.

 

Related Articles