Cài đặt WordPress nhanh chóng trên CyberPanel

Để cài đặt WordPress tự động và nhanh chóng, bạn truy cập vào trang manage website cần cài đặt:

Sau đó di chuyển đến mục “TRÌNH CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG”

Chọn WP+LScache và bắt đầu cấu hình các  thông tin khởi tạo cho website

chú ý trong mục “Đường dẫn”, bạn để trống để cài đặt website vào thư mục mặc định.

Nếu gặp lỗi sau: “Lỗi: Target directory should be empty before installation, otherwise data loss could occur. [404]”

điều này có nghĩa là trong thư mục chứa mã nguồn đã tồn tại file  nên CyberPanel không thể cài đặt, bạn cần xóa toàn bộ file nếu có trong thư mục chứ mã nguồn của website  và thực hiện tại việc cài đặt.

 

 

Related Articles