Cấu hình SSL tính phí thay thế SSL miễn phí của CyberPanel

Mặc định CyberPanel  hỗ trợ cài đặt ssl miễn phi của Let’sEncrypt, tuy nhiên nếu bạn có đăng ký các ssl tính phí của các nhà cung cấp khác bạn cũng có thể cấu hình hoạt động thay thế Let’sEncrypt  CyberPanel như sau

Tuy cập  trang quản lý website

Tiếp theo truy cập đến mục “Cấu hình” >> Thêm ssl

Tại nhân bạn nhập thông tin ssl đã mua vào và lưu lại để áp dụng thay đổi.

Related Articles