[cPanel] – Kiểm tra dung lượng Hosting và quản lý dung lượng với Disk Usage

Giao diện này hiển thị thông tin về các tệp của bạn, thư mục của bạn và cách bạn sử dụng dung lượng đĩa của tài khoản. Điều này giúp bạn quản lý việc sử dụng dung lượng ổ đĩa, bởi vì nó hiển thị các tệp và thư mục sử dụng một lượng lớn dung lượng ổ cứng. 

Sử dụng đĩa

Giao diện này hiển thị các tóm tắt sử dụng không gian đĩa sau đây:

  • Tập tin mà thư mục home của bạn chứa.
  • Các tập tin tồn tại trong các thư mục con ẩn.
  • Danh sách gửi thư mà Mailman quản lý.
  • Các tập tin mà thư mục home của bạn không chứa.

Vui lòng tham khảo HƯỚNG DẪN NÀY để có thể có thêm thông tin về các thao tác tìm kiếm dung lượng lớn trong Hosting một cách tốt nhất.

Related Articles