[cPanel] – Kiểm tra tiến trình Queue trong JetBackup

Để biết được các tiến trình khôi phục dữ liệu mà bạn đã thực hiện thao tác trên JetBackup, thì việc kiếm tra với Queue sẽ giúp bạn giám sát được tiến trình, lưu ý rằng tiến trình này lâu hay chậm phụ thuộc vào độ lớn dữ liệu của bạn thực hiện thao tác khôi phục. Đối với Full Account Backup thông thường bạn sẽ không thể đăng nhập cPanel cho tới khi tiến trình hoàn tất và User của bạn khả dụng trên hệ thống Hosting.

Tiến trình sẽ được liệt kê và ở cột Status là trạng thái mà tiến trình đang biểu thị thông tin.

Related Articles