[cPanel] – Tải xuống dữ liệu sao lưu và khôi phục Cron Job Backups

Trường hợp bạn có thao tác với Cronjob nhưng quên mất lệnh thì hướng dẫn này giúp bạn khôi phục lại với ngày hôm trước tốt nhất.

Chỉ đơn giản truy cập Cron Job Backups và bạn có thể xem thông tin các bản Backup được tạo tự động , bạn có thể khôi phục hoặc tải xuống với thời gian tương ứng trên Cron Job Backups.

Related Articles