[cPanel] – Tải xuống dữ liệu sao lưu và khôi phục Database Backups

Trường hợp bạn có thao tác với Database nhưng quên mất thao tác gì và gặp lỗi hoặc mất dữ liệu database thì hướng dẫn này giúp bạn khôi phục lại với ngày hôm trước tốt nhất.

Chỉ đơn giản truy cập Database Backups và bạn có thể xem thông tin các bản Backup được tạo tự động , bạn có thể khôi phục hoặc tải xuống với thời gian tương ứng trên Database Backups

 

Related Articles