[cPanel] – Tải xuống dữ liệu sao lưu và khôi phục DNS Zone Backups

Trường hợp bạn có thao tác với DNS Zone nhưng quên mất thao tác về IP hay Record nào đó thì hướng dẫn này giúp bạn khôi phục lại với ngày hôm trước tốt nhất.

 

Chỉ đơn giản truy cập DNS Zone Backups và bạn có thể xem thông tin các bản Backup được tạo tự động , bạn có thể khôi phục hoặc tải xuống với thời gian tương ứng trên DNS Zone Backups

 

Related Articles