[cPanel] – Tải xuống dữ liệu sao lưu và khôi phục Email Backups

Trường hợp bạn có thao tác với Email nhưng lỡ xóa tài khoản, hoặc xóa mail nhầm thao tác gì và gặp lỗi hoặc mất dữ liệu Email thì hướng dẫn này giúp bạn khôi phục lại với ngày hôm trước tốt nhất. 

Chỉ đơn giản truy cập Email Backups và bạn có thể xem thông tin các bản Backup được tạo tự động , bạn có thể khôi phục hoặc tải xuống với thời gian tương ứng trên Email Backups

Related Articles