[cPanel] – Xem mức dùng CPU với CPU and Concurrent Connection Usage

Trong quá trình hoạt động Hosting thì CPU đóng vai trò quan trọng trong Host, để có thể biết được Host của bạn đang sử dụng bao nhiêu % CPU cũng như các tiến trình mà CPU tải như nào thì CPU and Concurrent Connection Usage giúp bạn có thể xem qua tình trạng Hosting hiện tại.

Lưu ý rằng việc CPU load có tình trạng Full 100% và giữ nguyên liên tục sẽ là dấu hiệu không tốt, và ngược lại với dữ liệu thấp hoặc có dạng lên xuống thì Hosting bình thường không có vấn đề quá tải.

Bạn có thể xem thông tin về thời gian cũng như % sử dụng CPU.

Related Articles