Địa chỉ nameserver của TinoHost là gì ?

Tại TinoHost, các DNS được sử dụng như sau :

ns1.tino.orgns2.tino.org : sử dụng cho việc quản lý và sử dụng các DNS tại TinoHost.

ns3.tino.orgns4.tino.org : sử dụng cho việc trỏ tên miền về hệ thống Hosting tại TinoHost, bạn có thể chỉnh sửa DNS tại Zone Editor của cPanel khi đã thực hiện việc trỏ này.

ns5.tino.orgns6.tino.org : sử dụng cho việc trỏ tên miền về hệ thống Unlimited hosting tại TinoHost, bạn có thể chỉnh sửa DNS tại Zone Editor của Directadmin khi đã thực hiện việc trỏ này.

Related Articles