Fix Lỗi 405 Method Not Allowed trên DirectAdmin

Chúng ta truy cập vào trang web và bị báo lỗi bên trong source code 

Error : 405 Method Not Allowed

Request Method:PATCH

Request Method:PUT

Chỉ áp dụng cho VPS sử dụng Direct Admin :

Truy cập vào SSH và build theo lệnh sau

Di chuyển tới đường dẫn :

cd /usr/local/directadmin/custombuild

 

Sau đó build Method trang web đang lỗi (Request Method:PATCH hoặc DELETE …)

./build set http_methods GET:HEAD:POST:PUT:DELETE:PATCH
./build rewrite_confs

 

Như vậy là các Methos trên đã được build hoàn tất .

Related Articles