Giới hạn Email trên CyberPanel

Giới hạn email

Giới hạn Email có thể giúp bạn chống lại Email Spam trên máy chủ của mình. Có hai loại giới hạn:

  1. Giới hạn dựa trên tên miền.
  2. Giới hạn dựa trên tài khoản email

Giới hạn dựa trên tên miền

Nếu một tên miền có giới hạn 20.000 email / tháng, thì Giới hạn email không thể vượt quá giới hạn này. Ví dụ: với Giới hạn tên miền là 20.000 email, bạn có thể có 20 tài khoản email với 1.000 email cho mỗi tài khoản.

Để bật giới hạn email gửi ra trên CyberPanel:

Truy cập CyberPanel >> Máy chủ >> Cài đặt Mail >> Máy chủ chính sách email

Mặc định hệ thống sẽ không được bật, bạn có thể bật tính năng  giới hạn mail và nhấn lưu để áp dụng trên máy chủ:


Áp dụng giới hạn!

Bạn có thể áp dụng Giới hạn ở cấp Tên miền và Email, nếu giới hạn Cấp tên miền bị tắt, một email sẽ tiếp tục gửi.Tại đây bạn sẽ thấy các tên miền tồn tại ít nhất một Tài khoản Email.

Truy cập CyberPanel >> Máy chủ >> Cài đặt Mail >> Giới hạn email

Bạn có thể thấy rằng   giới  hạn  email là 10.000 tháng email trên toàn bộ domain mỗi tháng.

Để nâng giới hạn này bạn có thể nhấn vào phần quản lý:

Tiếp đó nhấn “Chỉnh Sửa” để thay đổi số email gửi trên domain mỗi tháng

 

 

Giới hạn dựa trên tài khoản email:

Để giới hạn số lượng email được gửi ra từ 1 địa chỉ email nào đó, ta vẫn  truy cập như trên và chọn domain có tài khảo email muốn giới hạn:

Tại cửa sổ quản lý tài khoản email hiện ra, nhấn ” Chỉnh Sửa” để thay  đổi các giới hạn cho tà khoản email

Như vậy chúng ta đã có thể kiểm soát số lượng email được phép gửi trên mỗi domain hoặc mỗi tài khoản email trên server.

Related Articles