Giới thiệu, hướng dẫn cơ bản về cài đặt và sử dụng WordOps

WordOps là một bản fork của EasyEngine v3. một phiên bản nâng cấp hơn và hoạt động rất tuyệt vời. Không chỉ nâng cấp các gói PHP lên 7.2, 7.3 và Nginx 1.16 mới nhất hỗ trợ Brotli, WebP. WordOps còn tiến hành tối ưu PHP-FPM sử dụng Unix socket giúp trang có thời gian phản hồi nhanh hơn .

Nếu bạn sử dụng Ubuntu/Fedora (requires Ubuntu Server 16.04/18.04/19.04 or Debian 8/9/10)  .WordOps là một sự lựa chọn tốt cho bạn để cài đặt các webservice cũng như quản lý các website của mình tiện dụng.

Một số tính năng tiêu biểu của WordOps có thể kể tới như :

 • Dễ dàng cài đặt: Trình cài đặt tự động với chỉ một lệnh .
 • Triển khai nhanh: Cài đặt WordPress, Nginx, PHP, MySQL & Redis nhanh và tự động
 • Bản dựng Nginx tùy chỉnh: Nginx 1.16.1 – Hỗ trợ TLS v1.3 Cloudflare HTTP / 2 HPACK & Brotli
 • Cập nhật: PHP 7.2, 7.3 & 7.4, MariaDB 10.3 & Redis 5.0
 • Bảo mật: Bảo mật WordPress với Nginx location directives
 • Mạnh mẽ: Cấu hình Nginx được tối ưu hóa với nhiều bộ đệm.
 • SSL: Tên miền, tên miền phụ và ký tự đại diện Hãy mã hóa chứng chỉ SSL bằng API DNS
 • Hiện đại: SSL / TLS được bảo mật với ciphers_suite mạnh mẽ, giao thức TLS hiện đại và hỗ trợ HSTS
 • Giám sát: Lưu lượng Vhost Nginxtrực tiếp với ngx_vts_module và giám sát máy chủ với Netdata
 • Thân thiện với người dùng: Bảng điều khiển WordOps với các công cụ / giám sát trạng thái máy chủ

Bước 1 – Cài đặt WordOps

Hệ điều hành hỗ trợ :

Ubuntu18.04 LTS (bionic)x86_64
16.04 LTS (xenial)x86_64
Debian9 (stretch)x86_64
10 (buster)x86_64
Raspbian9 (stretch)armv7l
10 (buster)armv7l

Mặc dù WordOps chỉ nặng khoảng 100MB và chỉ cần khoảng 512MB RAM, Tuy nhiêu tôi khuyên bạn nên dùng một VPS có cấu hình tối thiểu như sau :

 • 20GB SSD storage
 • 2GB RAM

Các hệ ảo hoá VPS hỗ trợ :

 • VMware
 • XEN
 • OpenVZ
 • KVM
 • Hyper-V
 • LXC / LXD

Các port cần được mở trên VPS:

ServicePortInboundOutboundNotes
SSH22Port mặc định truy cập SSH và cài đặt .
HTTP80Nginx listen on port 80
HTTPS443Nginx listen on port 443
WordOps Backend22222WordOps backend hoạt động trên port này.
GnuPG1137Cần để  import  các APT repositories GPG keys.

 

One-Step Automated Install

Nếu bạn không rành về quản lý, sử dụng lệnh hay tuỳ biến cấu hình, Sau khi ssh vào VPS bạn cài đặt bằng một lệnh duy nhất như sau:

wget -qO wo wops.cc && sudo bash wo

Hoặc cài đặt từ git như sau :

git clone https://github.com/WordOps/WordOps.git
cd WordOps/
sudo bash install

Như vậy bạn đã cài đặt hoàn tất.

Manual Installation

Nếu bạn là một người thích tự tuỳ biến và cài đặt mọi thứ, bạn có thể cài đặt từng bước theo hướng dẫn sau, để hiểu hơn về các thiết lập WordOps và cài đặt.

Cài WordOps dependencies

# update packages list
apt-get update

# On Ubuntu
apt-get -option=Dpkg::options::=--force-confmiss --option=Dpkg::options::=--force-confold --assume-yes install \
build-essential curl gzip python3-pip python3-wheel python3-apt python3-setuptools python3-dev sqlite3 git tar software-properties-common pigz \
gnupg2 cron ccze rsync apt-transport-https tree haveged ufw unattended-upgrades tzdata ntp

# On Debian
apt-get -option=Dpkg::options::=--force-confmiss --option=Dpkg::options::=--force-confold --assume-yes install \
build-essential curl gzip dirmngr sudo python3-pip python3-wheel python3-apt python3-setuptools python3-dev ca-certificates sqlite3 git tar \
software-properties-common pigz apt-transport-https gnupg2 cron ccze rsync tree haveged ufw unattended-upgrades tzdata ntp

 Tạo Thư mục chứa file thiết lập WordOps

mkdir -p /var/log/wo /var/lib/wo/tmp /var/lib/wo-backup

Update PIP

python3 -m pip install -U pip
python3 -m pip install -U setuptools wheel

Cài WordOps

# install wordops from PyPi
python3 -m pip install -U wordops

# copy configuration
cp -rf /usr/local/lib/python3.*/dist-packages/usr/* /usr/
cp -rn /usr/local/lib/python3.*/dist-packages/etc/* /etc/
cp -f /usr/local/lib/python3.*/dist-packages/etc/bash_completion.d/wo_auto.rc /etc/bash_completion.d/wo_auto.rc

Cài đặt acme.sh để thiết lập SSL

# clone the repository
git clone https://github.com/Neilpang/acme.sh.git /opt/acme.sh -q

# create conf directory
mkdir -p /etc/letsencrypt/{config,live,renewal}

# install acme.sh
cd /opt/acme.sh
./acme.sh --install \
      --home /etc/letsencrypt \
      --config-home /etc/letsencrypt/config \
      --cert-home /etc/letsencrypt/renewal

# enable auto-upgrade
/etc/letsencrypt/acme.sh --config-home '/etc/letsencrypt/config' --upgrade --auto-upgrade

# create .well-known directory
mkdir -p /var/www/html/.well-known/acme-challenge

# set www-data as owner
chown -R www-data:www-data /var/www/html /var/www/html/.well-known

# set permissions
chmod 750 /var/www/html /var/www/html/.well-known

Cài đặt WP-CLI – Trình dòng lệnh để tương tác trực tiếp với wordpress .

wget -qO /usr/local/bin/wp https://raw.githubusercontent.com/wp-cli/builds/gh-pages/phar/wp-cli.phar
chmod +x /usr/local/bin/wp

Kích hoạt tính năng bash_completion

source /etc/bash_completion.d/wo_auto.rc

Cài đặt các stacks cho WordOps

wo stack install

Các thành phần được cài đặt bao gồm:

NginxAPT packageWordOps web server
PHP 7.2APT packagePHP7.2-FPM
MariaDB 10.3APT packageOpen-source version of MySQL
WP-CLIBinaryThe WordPress command-line tool
ComposerBinaryPHP packages manager
MySQLTunerBinaryCommand-line tool to tune MySQL
Fail2banAPT packageAuthentication bruteforce protection
phpMyAdminWeb AppMySQL server web interface
AdminerWeb Applightweight phpMyAdmin alternative
OpcacheGUIWeb Appweb interface for Opcache monitoring
NetdataBinaryMonitoring suite
AnemometerWeb AppMySQL Slow Query Monitor
WordOps dashboardWeb AppBootstrap template for WordOps backend
eXtplorerWeb AppWeb File manager
cheat.shBinaryCommand-line Linux cheatsheet
SendmailAPT packageSendmail MTA

WordOps backend

Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn sẽ nhận được link truy cập vào backend , bạn có thể lấy lại mã xác thực backend này bằng cú pháp:

wo secure --auth

Sau đó bạn nhập tên user và password bạn muốn sử dụng, Link truy cập của bạn sẽ có dạng:

https://IP_VPS:22222

Nếu bạn muốn link quản lý backend của mình theo dạng tên domain, bạn có thể cài đặt bằng lệnh sau (Trong đó server.domain.tld là hostname của bạn ):

wo site create server.domain.tld -le

Kích hoạt UFW Firewall

Nếu bạn chưa cài đặt firewall nào lên server của mình, bạn có thể cài đặt ufw của WordOps, bản này sẽ bao gồm một số rule được ufw tuỳ chỉnh.

wo stack install --ufw

Như vậy qua bài viết các bạn  đã cài đặt hoàn tất WordOps lên hệ điều hành Ubuntu/Fedora hoàn tất.

Phần tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách :

 • Thêm website vào quản lý
 • Các lệnh và thao tác sử dụng quản lý WordOps
 • Cài đặt SSL và một số lưu ý khác.

Chúc các bạn thành công.

Related Articles