Hiểu cấp độ bộ nhớ đệm của Cloudflare

CDN của Cloudflare lưu trữ  nội dung tĩnh  theo các cấp độ sau:
  • Không có chuỗi truy vấn: Cung cấp tài nguyên từ bộ đệm khi không có chuỗi truy vấn. URL ví dụ:example.com/pic.jpg
  • Bỏ qua chuỗi truy vấn: Cung cấp cùng một tài nguyên cho mọi người độc lập với chuỗi truy vấn. URL ví dụ:example.com/pic.jpg?ignore=this-query-string
  • Tiêu chuẩn (Mặc định) : Cung cấp một tài nguyên khác nhau mỗi khi chuỗi truy vấn thay đổi. URL ví dụ:example.com/pic.jpg?with=query

Bộ nhớ cache trình duyệt TTL

Xác định khoảng thời gian Cloudflare hướng dẫn trình duyệt của khách truy cập vào các tệp bộ đệm. Trong giai đoạn này, trình duyệt tải các tệp từ bộ đệm cục bộ của nó, tăng tốc độ tải trang.

Purge Cache

Xóa các tệp được lưu trong bộ nhớ cache để buộc Cloudflare tìm nạp phiên bản mới của các tệp đó từ máy chủ web của bạn. Bạn có thể lọc các tệp một cách chọn lọc hoặc tất cả cùng một lúc.
Lưu ý: Việc xóa bộ nhớ cache có thể tạm thời làm giảm hiệu suất cho trang web của bạn và tăng tải cho nguồn gốc của bạn.

Always Online™

Nếu máy chủ của bạn gặp sự cố, Cloudflare sẽ phục vụ các trang tĩnh của trang web của bạn từ bộ đệm của Cloudflare.

Related Articles