[Zimbra] Hướng dẫn đăng nhập hệ thống mail trên TinoHost và chuyển đổi ngôn ngữ Tiếng Việt

Để có thể truy cập vào trang quản trị của bạn, bạn có thể truy cập thông qua đường dẫn tương ứng với domain ( tên miền ) của bạn, ví dụ bạn đang sử dụng tên miền với tên là domain.com thì đường dẫn truy cập của bạn sẽ là mail.domain.com. Với các thông tin đăng nhập mà bạn được cấp bạn có thể truy cập vào tài khoản của mình.

Sau khi đăng nhập hoàn tất, mặc định thông tin hiển thị sẽ là với ngôn ngữ Tiếng Anh, tuy nhiên bạn có thể đổi lại với Tiếng Việt nếu muốn bằng cách nhấn vào Preferences. Tại phần Time Zone and Language chọn ngôn ngữ Tiếng Việt.

Sau khi chọn ngôn ngữ và bạn có thể nhấn nút “Save” để lưu lại thông tin cấu hình cài đặt

Sau khi lưu hoàn tất thì  bạn có thể thấy các phần giao diện sẽ được chuyển sang Tiếng Việt và bạn có thể thao tác các thông tin bình thường.

 

Related Articles