Hướng dẫn Fix lỗi 404 tại trang con đối với WordPress

Thường lỗi này liên quan đến việc cấu hình điều hướng url đối với file .htaccess, có thể là bạn thiếu hoặc cấu hình sai.
Cách đơn giản nhất là bạn truy cập wp-admin sau đó tìm tới phần  Settings » Permalinks,  cuối cùng bạn nhấn thay đổi.

Update permalink settings

Việc làm trên sẽ cập nhật cài đặt permalinks của bạn. Trong hầu hết các trường hợp, giải pháp này khắc phục lỗi 404 bài viết WordPress. Tuy nhiên, nếu nó không hoạt động với bạn, thì có lẽ bạn cần cập nhật tệp .htaccess của mình theo cách thủ công.

Trên cPanel bạn truy cập filemanger:
Sau đó tìm tới thư mục của website:
Bạn bật hiển thị file ẩn tại đây:
Tiếp theo bạn sửa file .htaccess hoặc tạo mới file .htaccess với nội dung như sau:
# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>
# END WordPress

 

Cuối cùng bạn lưu lại file và kiểm tra lại trang.

Chúc các bạn thành công.

Related Articles