Hướng dẫn giới hạn CPU cho các tiến trình Linux (Centos, ubuntu …) với CPULimit

Cpulimit được sử dụng để hạn chế việc sử dụng CPU của một tiến trình theo cách tương tự như CPUTool, tuy nhiên, nó cung cấp nhiều tùy chọn sử dụng hơn.

Cài đặt CPULimit trên linux

Với Debian/Ubuntu bạn có thể cài đặt với lệnh sau :

sudo apt install cpulimit

Với RHEL/CentOS and Fedora bạn có thể cài đặt với lệnh sau :

yum install epel-release
yum install cpulimit

Giới hạn process với CPULimit

Đầu tiên chúng ta tìm hiểu về cách thức hoạt động của cpulimit, trước tiên chúng ta hãy thử chạy một lệnh dd ổ cứng .

dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[1] 793

Như vậy ta thấy được một tiến trình với ID là 1111 được tạo ra. bạn có thể theo dõi tiến trình này qua lệnh top -c

02.08.2020-11.20.33

Ở đây tôi thấy tiến trình này luôn chạy với 100% cpu (1 core), giờ tôi thử giới hạn với CPUlimit.

cpulimit --pid 1111 --limit 50

Hiển thị kết quả chạy.

[root@sv nginx-1.16.0]# cpulimit --pid 1111 --limit 50
Process 1111 found

Bạn lưu ý, không thoát màn hình khi sử dụng lệnh này, bạn có thể dùng một tab khác để kiểm tra cpu đang giới hạn:

02.08.2020-11.27.19

Chúc các bạn thành công.

 

Related Articles