Hướng dẫn kết nối VPS với VNC

Trong một số trường hợp nhất định khi mà bạn không thể thực hiện việc SSH hoặc cần thực hiện các biện pháp kiểm tra / khắc phục lỗi, bạn có thể sử dụng chức năng VNC để kết nối trực tiếp tới VPS và xem cấu hình thao tác.

Tại trang quản trị dịch vụ khách hàng của bạn, truy cập VNC như hình dưới để thực hiện tùy chọn kết nối.

Bạn có thể chọn phần HTML 5 VNC Client để thực hiện việc kết nối và trình duyệt sẽ mở thêm 1 cửa sổ hiển thị thông tin cho bạn như hình dưới, và bạn có thể thực hiện các thao tác thông qua màn hình xem này.

 

Related Articles