[WordPress] – Hướng dẫn khắc phục lỗi 404 tại trang bài viết hoặc trang con khi chuyển Hosting

Trong trường hợp khi bạn sử dụng website của mình gặp tình trạng trang chủ của mình thì vào bình thường, tuy nhiên các trang con, hoặc các trang bài viết bạn truy cập vào thì lại gặp lỗi không tìm thấy trang ( Lỗi 404 ) thì dưới đây là cách mà bạn có thể khắc phục vấn đề này.

Cách 1 : Tạo hoặc sửa lại cấu hình của tệp tin .htaccess trong thư mục gốc của website bằng đoạn mã mặc định :
Dành cho WordPress mặc định

# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>
# END WordPress

Dành cho WordPress Multisite

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index.php$ - [L]

# add a trailing slash to /wp-admin
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?wp-admin$ $1wp-admin/ [R=301,L]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^ - [L]
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?(wp-(content|admin|includes).*) $2 [L]
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?(.*.php)$ $2 [L]
RewriteRule . index.php [L]

Cách 2 : Đơn giản hơn khi bạn truy cập được trang Wp-admin của mình đi đến :
Bảng tin => Cài đặt => Đường dẫn tĩnh , bạn chỉ cần nhấn lưu lại thì WordPress sẽ tự động tạo ra .htaccess cho bạn, trường hợp không được bạn thử lại với một Option khác và lưu lại, sau đó thực hiện chọn lại như cũ.

Related Articles