Hướng dẫn lấy mật khẩu đăng nhập Cyber Panel.

Để có thể truy cập được trang quản lý Cyber Panel, bạn cần truy cập thông qua địa chỉ IP:8090

Thực hiện lệnh sau để lấy mật khẩu đăng nhập :

[root@sv ~]# cat /root/defaultadminpass.txt 
mat khau admin la: iays9333idryc

Sau khi có thông tin trên thì bạn có thể truy cập vào trang quản trị với thông tin :
Đăng nhập : admin
Mật khẩu : iays9333idry

Như vậy là bạn đã có thể truy cập vào trang quản trị Cyber Panel.

 

Related Articles