Hướng dẫn tạo tài khoản Admin trên Direct Admin

Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại trang quản trị Direct Admin, thông thường mặc định Direct Admin sử dụng Port 2222, ví dụ mình có địa chỉ IP là 103.130.218.114 thì mình sẽ đăng nhập theo dạng http://103.130.218.114:2222 .

 

Sau khi đăng nhập bạn có thể nhìn thấy được trang quản trị của mình, phía bên phải sẽ là Một số thông tin cơ bản và các cấp Level bạn đang đứng và thao tác. Nhấn vào Create Administrator để tạo mới Admin.

 

Điền vào các thông tin của bạn, mật khẩu bạn nên đặt ở mức khó có gồm Chữ số, Chữ thường, Chữ hoa và ký tự đặc biệt trong mật khẩu sẽ giúp mật khẩu có độ phức tạp cao hơn và an toàn hơn.

 

Sau khi điền xong thông tin nhấn Summit để hoàn tất và bạn có thể nhận được thông báo rằng User Admin đã được tạo thành công

 

Quay trở lại với màn hình chính bạn có thể xem lại danh sách Admin bằng cách nhấn vào List Administrators.

 

Tại đây bạn có thể xem được danh sách Admin, nhấn vào User Admin bạn có thêm các quyền thao tác như

Đăng nhập vào tài khoản Admin, cài đặt lại Reseller, xóa và xem thông tin thêm về dữ  liệu user.

 

Related Articles