Hướng dẫn tạo tài khoản User trên Direct Admin

Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại trang quản trị Direct Admin, thông thường mặc định Direct Admin sử dụng Port 2222, ví dụ mình có địa chỉ IP là 103.130.218.114 thì mình sẽ đăng nhập theo dạng http://103.130.218.114:2222 .

Sau khi đăng nhập bạn có thể nhìn thấy được trang quản trị của mình, phía bên phải sẽ là Một số thông tin cơ bản và các cấp Level bạn đang đứng và thao tác. Tại Reseller Level nhấn chọn Add New User để thêm mới user.

Điền vào các thông tin tài khoản của bạn và nhấn Submit để hoàn tất

Bạn sẽ nhận được thông báo sau khi tạo hoàn tất

Về lại với giao diện trang chủ, truy cập List User để quản lý và xem các User đang tồn tại của bạn.

Tại phần quản lý thì bạn có thể đăng nhập với tư cách là User đó , cấu hình lại user, khóa hoặc bỏ khóa tài khoản…

Related Articles