Hướng Dẫn Tổng Đài Ảo – Call pickup Extensions

“Call pickup là tính năng để một Extension “lấy” cuộc gọi vào một nhóm Extension khác hoặc chính xác 1 Extension khác, trong khi cuộc gọi đó đang đổ chuông.”

Bước 1: Chọn tenant

Bước 2: Add Call Group cho Extensions

“Call Group có thể là tên hoặc số, nhưng các Extension chung Call Group thì mới có thể lấy cuộc gọi của nhau”

Bước 3: Save Extension

Bước 4: Ngữ cảnh và test

Trong khi Extension 105 đang có cuộc gọi đổ chuông vào, nhưng Extension 105 không ngồi ở máy.

Nếu Extension 101 biết chính xác là máy 105 đang đổ chuông, Extension 101 sẽ ấn gọi **105 là sẽ lấy được cuộc gọi

Nếu Extension 105 không biết chính xác máy nào đang đổ chuông, thì Extension 101 chỉ cần ấn gọi *8 là sẽ lấy được cuộc gọi

 

Related Articles