Khôi phục mật khẩu admin CyberPanel

Để reset mật  khẩu admin trong trường hợp bạn quên mật khẩu hoặc muốn thay đổi mật khẩu admin, bạn có thể truy cập ssh vào server và sử dụng lệnh sau:

python /usr/local/CyberCP/plogical/adminPass.py --password newpassword

Trong đó ‘newpassword’ là mật  khẩu bạn muốn thay đổi.

Related Articles