Lỗi 404 khi xem trang bài viết/trang con khi mới chuyển dữ liệu hoặc trong quá trình sử dụng.

Trường hợp lỗi này khá thường xuyên gặp phải nếu bạn chưa biết cách khắc phục thì đây quả là điều cực kì khó chịu, tuy nhiên việc khắc phục khá đơn giản khi bạn gặp lỗi 404 như hình dưới đây

Để khắc phục tình trạng này có 2 trường hợp có thể khắc phục nhanh nhất.

1 Nếu bạn có thể truy cập vào trang quản trị WordPress Admin (WP-Admin):

Truy cập vào phần cài đặt website của bạn và chọn ở mục Bảng Tin => Cài Đặt => Đường Dẫn Tĩnh, sau đó bạn nhấn nút lưu thay đổi và kiểm tra trạng thái hoạt động của Website.

2 Nếu bạn không thể truy cập bảng quản trị WordPress Admin:

Truy cập tệp tin dữ liệu của bạn, tại thư mục gốc ( thường là Public_html ) hoặc nếu là Addon Domain/Subdomain thì sẽ ở các thư mục tương ứng, tìm đến tệp tin .htaccess hoặc nếu không tìm thấy bạn có thể tạo mới (Chú ý rằng tệp tin .htaccess thường bị ẩn đi và bạn cần vào cài đặt để chọn hiển thị file ẩn).
Sửa đổi toàn bộ hoặc tạo mới tệp tin .htaccess với nội dung sau :

# BEGIN WordPress

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]

# END WordPress

Lưu lại và kiểm tra trạng thái hoạt động trên website của bạn.

Related Articles