Lỗi cài website WordPress rồi nhưng truy cập vẫn hiện trang default.html (trang mặc định của Hosting)

Trường hợp bạn đã cài đặt website của mình và cũng đã trỏ IP nhưng truy cập lại luôn hiển thị báo thông tin như dưới đây

Điều này phần lớn nguyên nhân là do bạn chưa xóa hết dữ liệu mặc định trong thư mục mà bạn tải lên mã nguồn của mình, bạn chỉ cần truy cập thư mục gốc mã nguồn của bạn và xóa đi tệp tin default.html là vấn đề của bạn đã được giải quyết và có thể truy cập website bình thường.

Related Articles