Lỗi không cài được website WordPress thông qua Softaculous và có thông báo “Có cài đặt khác đã tồn tại …”

Nếu bạn nhận được thông báo khi cài đặt “An installation already exists at https://beeboobee.com as per our records. To re-install the application please uninstall the existing installation!” nghĩa là đã có thông tin cài đặt trước đó và bạn không thể cài đặt khi chưa xóa đi các cài đặt cũ (mặc dù có thể bạn đã xóa hết dữ liệu tại thư mục gốc như public_html)

Bạn cần truy cập trang cài đặt của Softaculous và tiến hành xóa đi dữ liệu đã cài đặt trước đó để có thể tiến hành cài đặt mới dữ liệu của mình.

Related Articles