Lỗi không tìm thấy tệp tin .htaccess mặc dù đã tải lên trên thư mục dữ liệu.

Trong quá trình thao tác với Hosting, thông thường với mặc định Hosting sẽ được ẩn các tệp tin về mặt hệ thống và để có thể tìm thấy và thao tác với các tệp tin ẩn bạn cần bật hiển thị tệp tin ẩn trong cài đặt tại trình quản lý tệp tin của mình.

Nếu tệp tin .htaccess có quá nhiều các lệnh mà bạn không biết là gì thì đối với WordPress bạn có thể đưa về mặc định và sau đó tệp tin .htaccess sẽ có tác dụng như bình thường :

Bạn có thể thay thế toàn bộ mã sau vào tệp tin .htaccess

# BEGIN WordPress

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]

# END WordPress

 

 

Related Articles