Lỗi yêu cầu thông tin FTP khi thêm mới Plugins/Themes/Files.

Trường hợp bạn gặp lỗi khi cài Plugin/Themes trong quá trình sử dụng như dưới đây bạn có thể tham khảo một số hướng dẫn sau để khắc phục nhanh tình trạng này.

Nguyên nhân là do khi cài Plugin website không thể ghi dữ liệu vào trong thư mục wp-content trên website của bạn nên sẽ yêu cầu thông tin này, và một số trường hợp dù bạn có điền đúng thông tin thì cũng không cài được.

Điều bạn cần kiểm tra ngay lúc này là Permission trên thư mục này là mã nào, thông thường để đọc và hoạt động tốt nhất sẽ là 0755 hoặc một số là 0750

Nếu bạn sử dụng VPS bạn cần kiểm tra với các thông tin User đọc dữ liệu trên VPS, truy cập SSH vào thư mục gốc dữ liệu bạn gõ lệnh

[root@sv public_html]# ll
total 13348
-rw-r--r--  1 admin admin      420 Nov 30  2017 index.php
-rw-r--r--  1 admin admin    19935 Dec 18 18:06 license.txt
-rw-r--r--  1 admin admin     9574 Dec 18 18:07 readme.html
drwxr-xr-x  2 admin admin     4096 Jan 14 03:09 wordpress
-rw-r--r--  1 admin admin 13442719 Jan 14 03:07 wordpress-5.3.2-vi _1_.zip
-rw-r--r--  1 admin admin     6939 Sep  2 20:41 wp-activate.php
drwxr-xr-x  9 admin admin     4096 Dec 18 18:00 wp-admin
-rw-r--r--  1 admin admin      369 Nov 30  2017 wp-blog-header.php
-rw-r--r--  1 admin admin     2283 Jan 20  2019 wp-comments-post.php
-rw-rw-rw-  1 admin admin     3618 Jan 18 00:42 wp-config.php
-rw-r--r--  1 admin admin     3216 Dec 18 18:07 wp-config-sample.php
drwxr-xr-x  8 admin admin     4096 Jan 18 08:22 wp-content
-rw-r--r--  1 admin admin     3955 Oct 10 18:52 wp-cron.php
drwxr-xr-x 20 admin admin    12288 Dec 18 18:07 wp-includes
-rw-r--r--  1 admin admin     2504 Sep  2 20:41 wp-links-opml.php
-rw-r--r--  1 admin admin     3326 Sep  2 20:41 wp-load.php
-rw-r--r--  1 admin admin    47597 Dec  9 08:30 wp-login.php
-rw-r--r--  1 admin admin     8483 Sep  2 20:41 wp-mail.php
-rw-r--r--  1 admin admin    19120 Oct 15 11:37 wp-settings.php
-rw-r--r--  1 admin admin    31112 Sep  2 20:41 wp-signup.php
-rw-r--r--  1 admin admin     4764 Nov 30  2017 wp-trackback.php
-rw-r--r--  1 admin admin     3150 Jul  1  2019 xmlrpc.php

Theo như đoạn mã trả về trên này thì admin:admin nghĩa là đã đúng với dữ liệu đọc của User. Nhưng nếu bạn check lại là : root:admin thì bạn cần phải gán lại quyền.

[root@sv public_html]# ll
total 13348
-rw-r--r--  1 root admin      420 Nov 30  2017 index.php
-rw-r--r--  1 root admin    19935 Dec 18 18:06 license.txt
-rw-r--r--  1 root admin     9574 Dec 18 18:07 readme.html
drwxr-xr-x  2 root admin     4096 Jan 14 03:09 wordpress
-rw-r--r--  1 root admin 13442719 Jan 14 03:07 wordpress-5.3.2-vi _1_.zip
-rw-r--r--  1 root admin     6939 Sep  2 20:41 wp-activate.php
drwxr-xr-x  9 root admin     4096 Dec 18 18:00 wp-admin
-rw-r--r--  1 root admin      369 Nov 30  2017 wp-blog-header.php
-rw-r--r--  1 root admin     2283 Jan 20  2019 wp-comments-post.php
-rw-rw-rw-  1 root admin     3618 Jan 18 00:42 wp-config.php
-rw-r--r--  1 root admin     3216 Dec 18 18:07 wp-config-sample.php
drwxr-xr-x  8 root admin     4096 Jan 18 08:22 wp-content
-rw-r--r--  1 root admin     3955 Oct 10 18:52 wp-cron.php
drwxr-xr-x 20 root admin    12288 Dec 18 18:07 wp-includes
-rw-r--r--  1 root admin     2504 Sep  2 20:41 wp-links-opml.php
-rw-r--r--  1 root admin     3326 Sep  2 20:41 wp-load.php
-rw-r--r--  1 root admin    47597 Dec  9 08:30 wp-login.php
-rw-r--r--  1 root admin     8483 Sep  2 20:41 wp-mail.php
-rw-r--r--  1 root admin    19120 Oct 15 11:37 wp-settings.php
-rw-r--r--  1 root admin    31112 Sep  2 20:41 wp-signup.php
-rw-r--r--  1 root admin     4764 Nov 30  2017 wp-trackback.php
-rw-r--r--  1 root admin     3150 Jul  1  2019 xmlrpc.php

Bằng cách sử dụng lệnh sau tương ứng với User mà bạn đang đọc dữ liệu

[root@sv public_html]# chown admin:admin -R *

Có nghĩa là bạn đưa Admin thành người sử dụng dữ liệu này với tất cả file/tệp trong thư mục mà bạn đang đứng. Như vậy là bạn đã hoàn thành cách fix.

Related Articles