Quản lý và thay đổi Primary IP thông qua Tino panel

10.03.2019-17.42.57

Sau đây Tinohost sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi IP chính trên Tino panel (Primary IP) trong trường hợp bạn có từ 2 IP trở lên trên 1 VPS.

Quản lý và thay đổi Primary IP thông qua Tino panel

Trước tiên bạn truy cập trang quản lý dịch vụ tại: https://my.tino.org/clientarea.php?action=services

10.03.2019-08.07.27

Click truy cập panel quản lý dịch vụ VPS bạn muốn thêm key ssh.

10.03.2019-08.10.07

Giả như trên hình ảnh tôi có 1 VPS với 1 IP chính và 1 IP phụ.

10.03.2019-16.51.51

Kiểm tra thông tin IP vps trên ssh  terminal bằng lệnh

ifconfig

Thông tin hiển thị các card mạng:

[root@vps1 ~]# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 103.130.218.13 netmask 255.255.254.0 broadcast 103.130.219.255
inet6 fe80::216:3eff:fed5:1dcb prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether 00:16:3e:d5:1d:cb txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 3297 bytes 172561 (168.5 KiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 465 bytes 65524 (63.9 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth0:0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 103.130.218.143 netmask 255.255.254.0 broadcast 103.130.219.255
ether 00:16:3e:d5:1d:cb txqueuelen 1000 (Ethernet)

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

Như vậy 2 IP ứng với 2 card mạng, cụ thể:

IP : 103.130.218.13 , ứng với card mạng eth0

IP: 103.130.218.143, ứng với card mạng eth0:0

Nếu tôi muốn đổi 2 card mạng này cho nhau, đầu tiên tôi click vào biểu tượng IPs tại panel.

10.03.2019-16.56.33

Sau đó bạn chọn IP làm IP chính và click vào SET Primary IP .

10.03.2019-16.58.46

Cuối cùng bạn boot lại VPS bằng cách Stop Và Start lại VPS.

STOP VPS:

10.03.2019-17.15.25

Start lại VPS:

10.03.2019-17.10.45

Bạn kiểm tra lại IP tren VPS của mình sau khi start lại VPS, kết quả đúng là 2 IP ở 2 card mạng đã thay đổi vị trí cho nhau.

10.03.2019-17.18.54

 

Chúc các bạn thành công.

Related Articles