Tạo SSL miễn phí trên CyberPanel

Để có thể cài ssl miễn phí,  yêu cầu domain phải trỏ về CyberPanel để có thể xác minh domain hoạt động, từ đó  đơn vị quản lý ssl mới  cấp ssl.

Có 2 cách để cài SSL lên website:

Cấu hình SSL khi tạo website

 

Cấu hình SSL đối với website có sẵn:

Tại danh sách trang web bạn có thể  click  “Issue SSL” để cài đặt.

Related Articles