Tạo và quản lý Subdomain trong CyberPanel

Tên miền con (subdomain) có sẵn từ phiên bản 1.5. Tính năng này có thể được sử dụng để tạo thêm tên miền trong một trang web.

Để quản lý miền con, trên Cyberpanel đi đến Danh sách trang web -> Chọn website bạn muốn thêm miền con

Tiếp theo bạn tạo subdomain như sau:

Trong phần này  sẽ tạo  ra domain là: subdomain.tanquilab.website

Đường dẫn đến thư mục chứa mã nguồn cho subdomain trên là : /home/tanquilab.website/public_html/subdomain.tanquilab.website

Nếu bạn đặt trong phần đường dẫn là folder1 thì đường dẫn sẽ là : /home/tanquilab.website/public_html/folder1

Sau khi tạo  hoàn tất bạn có thể vào phần Danh sách tên miền để có thông tin chi tiết về các subdomain và đường dẫn:

Trong mục Danh sách tên miền bạn cũng có thể xóa được subdomain mong muốn.

Related Articles