Tạo website trên CyberPanel

Để tạo website bạn truy cập CyberPanel >> Main >> tạo trang web.

bạn chọn Packge mà website có thể sử dụng, gán quyền quản lý website cho user mong muốn.

Ngoài ra một số tính năng bổ sung mà bạn cần chú ý như sau:

SSL :  Tính năng này chỉ hoạt động khi domain đã trỏ sẵn về IP vps, khi  bạn tạo web và ticket vào tính năng này sẽ tự động cài đặt SSL miễn phí.

DKIM support: đây là tính năng tao ra record DNS để xác thực email gửi ra từ server.

OPEN_BASEDIR Protection: tính năng này sẽ không cho phép mã nguồn truy cập các file ngoài thư mục gốc của tên miền.

 

Related Articles