Tệp tin php.ini nằm ở đâu ?

Trường hợp bạn chưa biết tệp tin PHP.ini để có thể thay đổi thì có thể sử dụng lệnh sau để tìm tệp tin.

/usr/local/bin/php --ini | grep 'Loaded Configuration File'

Sau đó kết quả trả về sẽ có dạng :

[admin@sv ~]$ /usr/local/bin/php --ini | grep 'Loaded Configuration File'
PHP Warning:  Module 'memcached' already loaded in Unknown on line 0
Loaded Configuration File:         /usr/local/php72/lib/php.ini

Với thông tin trên thì php.ini sẽ ở vị trí /usr/local/php72/lib/php.ini

Nếu bạn đang hoạt động với phiên bản mặc định CLI php, thì vị trí php.ini tại :

/usr/local/lib/php.ini

Nếu bạn đang hoạt động với phiên bản php5 trong chế độ CGI mod (suPhp), thì vị trí php.ini tại :

/usr/local/etc/php5/cgi/php.ini

 

Nếu bạn sử dụng lệnh VI để thao tác thì bạn có thể tìm nhanh một từ nào đó như memory_limit thì có thể soạn với cú pháp : /memory_limit và nhấn Enter sẽ tới nơi bạn cần tìm.

Related Articles