Thay đổi giới hạn upload Filemanager trên CyberPanel

Từ phiên bản v1.7.0 Cyberpanel đã nâng giới hạn upload file mặc định trong filemanager lên 200MB, tuy nhiên bạn cũng có thể  tuy chỉnh thông số này theo mong muốn  thêm hoặc bớt để phù hợp với hoạt động:

Truy câp theo đường dẫn:

https://<IP Addres>:8090/websites/domain.com

Sau đó đến phần vhost và thay đổi giá trị của bạn đối với hai dòng sau:

  1. php_value upload_max_filesize “200M”
  2. php_value post_max_size “250M”

 

post_max_size phải lớn hơn hoặc bằng upload_max_filesize.

Related Articles