Tường lửa csf trên CyberPanel

Tường lừa của CyberPanel tuân theo quy tắc Deny toàn bộ các port, ngoại trừ các port dich vụ đang hoạt động.

Để  xem các port đang mở trên server bạn truy cập: CyberPanel >> Bảo mật >> Tường lửa

Các chức năng được thưc hiện với tường lửa như sau:

  • Dừng tường lửa.
  • Kích hoạt tường lửa.
  • Tải lại.
  • Thêm/xóa Rules.

Thêm Rule:

  1. Điền tên của rule.
  2. Chọn giao thức tcp hoặc udp.
  3. Nhập vào Cổng muốn mở.
  4. Click ‘Thêm’.

Related Articles